Regulamin sprzedaży

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez TERVIS Magdalena Cieślak , Ul. Sienkiewicza 28A, 69-110 Rzepin, NIP 779-227-42-53. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Definicje

Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Produkt – streaming video lub audio, plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line, lub osobiste oraz inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy Produkcie. Dostępność danego Produktu może być limitowana

Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video)

Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu/usługi lub korzystająca z produktu bezpłatnego

Konto Użytkownika – oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika

§2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż produktu dostępnego w ofercie na stronie sprzedaży www.magdalenacieslak.pl

§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie usług następuje w momencie uiszczenia opłaty przy zakupie produktu na stronie internetowej www.magdalenacieslak.pl
 2. Użytkownik w celu złożenia zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia.
 3. W formularzu należy podać swoje Imię, Nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres Email.
 4. W celu zakończenia procesu zakupu konieczne jest zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptowaniem ich.

§4 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Płatność za zamówiony produkt można dokonać przy pomocy szybkiej płatność internetowa tPay po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia.

§5 DOSTAWA

 1. Zamówiony produkt zostanie dostarczony zgodnie z umową niezwłocznie po dokonaniu skutecznej zapłaty nie później niż po 48 godzinach.

§6 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem kontakt@magdalenacieslak.pl
 3. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W terminie 14 dni od zakupu można odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.

 1. W tym celu, na adres: kontakt@magdalenacieslak.pl przesłać należy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy:
  1. Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  2. Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wykorzystanie podanych danych osobowych do celów innych niż wynikających wprost z wymogów realizacji zamówienia wymaga wyrażenia odrębnych zgód. Administratorem danych jest Tervis Magdalena Cieślak, Ul. Sienkiewicza 28A, 69-110 Rzepin, NIP 779-227-42-53 .

Pełna klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem: https://magdalenacieslak.pl/metamorfoza/rodo/